Europejska Wspólnota Energii Atomowej EURATOM to jedna z dwóch Wspólnot Europejskich. Została powołana 25 marca 1957 r. na mocy Traktatu Rzymskiego do koordynacji programów naukowych państw członkowskich w celu pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Wspólnie ze Wspólnotą Europejską (dawniej Europejska Wspólnota Gospodarcza) tworzy Unię Europejską. Obecnie EURATOM pomaga swoim uczestnikom dzielić się wiedzą, infrastrukturą oraz funduszami przeznaczanymi na rozwój energii atomowej.


Cele Wspólnoty EURATOM to:

  • Pokojowa współpraca w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych.
  • Tworzenie i szybki rozwój przemysłu nuklearnego.
  • Przyczynianie się do poprawy standardów życia w państwach członkowskich poprzez swobodny rozwój technik.
  • Przepływ specjalistów.
  • Zabezpieczenie transportu.
  • Rozwój badań.
  • Ustalanie jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa ochrony radiologicznej.
Top