Do zadań Centrum należy:

 1. wspieranie i koordynowanie działalności podmiotów wchodzących w skład Centrum w zakresie zadań realizowanych przez Centrum;

 2. współdziałanie w realizacji wdrożeń wyników prac naukowo-technicznych Centrum;

 3. inicjowanie tworzenia i korzystania z dużej infrastruktury badawczej;

 4. organizowanie okresowej wymiany pracowników i studentów pomiędzy instytutami i uczelniami a przedsiębiorcami;

 5. realizacja programów staży pracowników naukowych, posiadających stopień naukowy doktora, w jednostkach Członków Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców;

 6. inicjowanie i koordynowanie udziału instytutów, przedsiębiorców i uczelni w międzynarodowych programach badawczych;

 7. pozyskiwanie i obsługa projektów badawczych międzynarodowych, wspólnych projektów badawczych: krajowych i finansowanych z funduszy europejskich.

Cele Centrum są realizowane w szczególności poprzez:

 1. pozyskiwanie środków unijnych oraz krajowych w celu finansowania badań, szkoleń i inwestycji;

 2. organizowanie szkoleń dla pracowników Członków Centrum oraz prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;

 3. utworzenie i prowadzenie systemu informacji i wymiany doświadczeń, służącego nawiązywaniu i rozwijaniu kontaktów naukowych i gospodarczych;

 4. promocję współpracy przedsiębiorstw z sektorem jednostek naukowych;

 5. współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi, których cele i zakres działalności pozostają zbieżne z celami i działalnością Centrum;

 6. opracowywanie i udostępnianie Członkom Centrum ekspertyz, analiz i opinii prawnych.

Centrum realizuje niniejsze zadania w zakresie wspólnych przedsięwzięć w obszarach wymienionych w Misji Centrum.

Top