EurofusionLogoEuropejskie Konsorcjum EUROfusion zarządza programem fuzji jądrowej Wspólnoty EURATOM. Członkami Konsorcjum jest 29 Jednostek Badawczych w krajach członkowskich Wspólnoty + Szwajcaria. Konsorcjum EUROfusion współfinansuje badania w zakresie fuzji jądrowej zgodne z Mapą Drogową Fuzji (Fusion Roadmap to the realization of fusion energy). Mapa Drogowa została stworzona przez poprzedniczkę Konsorcjum EUROfusion - stowarzyszenie EFDA (European Fusion Development Agreement). Konsorcjum EUROfusion jest zarządzane przez Zgromadzenie Ogólne (General Assembly), koordynatorem (reprezentującym Konsorcjum przed Komisją Europejską) jest IPP Garching/Greifswald. Na czele Zespołu Zarządzania Programem (Programme Management Unit) stoi Tonny Donne. W Polsce Program jest realizowany przez Centrum Nowe Technologie Energetyczne koordynowane przez Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy.

Top